Каква е разликата между Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Ако не сте ангажирани професионално в сферата на строителството, най-вероятно мислите, че понятията Акт 16, Разрешение за ползване и Удостоверение  за въвеждане в експлоатация са взаимозаменяеми и са просто различен начин да бъде назован един и същи документ.

На практика това не е точно така и в следващите редове ще изведем накратко от какво произтича разликата между тези документи.

Съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите в Република България се групират в 6 категории според характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатацията им.

Съпътстващите строителството документи на жилищни сгради от всички категории са идентични до издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт 15) включително. След този акт обаче документите за различните категории се разграничават и строителството се подчинява на разрешителен или регистриращ режим.

Всички жилищни сгради от първа до трета категория попадат в разрешителен режим и след Акт 15 за тях се издават следните документи:

  • Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Акт 16);
  • Разрешение за ползване.

Всички жилищни сгради от четвърта до шеста категория са в регистриращ режим и след Акт 15 за тях се издава единствено Удостоверение за регистриране и въвеждане в експлоатация.

От сградите на „Планекс“ можем да посочим следните примери за различни категории според РЗП, сложността при изпълнение и наличието на разнообразни функциите в сградите:

  • 1-ва категория: „Вива 4“
  • 2-ра категория: „Вива 2“
  • 3-та категория: „Вива 1“, „Вива 3“, „Алфа“, „Гама“
  • 4-та категория: „Евро“
  • 5-а категория: „Акварел 1“, „Акварел 2“, „Акварел 3“, „Бутик Резиденс“

Категорията на всяка сграда е описана в издаденото за нея Разрешение за строеж.

Липсата на издадено Разрешение за ползване и респективно Удостоверение за въвеждане в експлоатация е знак, че в документацията на сградата съществува определен проблем, като например несъответствие между одобрени проекти и реално изпълненото строителство, строителство без предварително одобрен проект и неузаконяването му. Информация дали има издадено разрешение за ползване на дадена сграда може да бъде взета от Районната дирекция за национален и строителен контрол или от продавача на обекта.